ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร (อย่างไม่เป็นทางการ)

นับคะแนนแล้วจำนวน 96 หน่วย จากทั้งหมด 96 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 100.00) ของหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด
user-avatar

หมายเลข 1

นายดนูดล วรรณปลูก

13,903 คะแนน

คิดเป็น 43.99%

user-avatar

หมายเลข 2

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง

17,701 คะแนน

คิดเป็น 56.01%

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 49,973 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 35,071 คน (คิดเป็นร้อยละ 70.18)
บัตรดี 31,604 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 90.11)
บัตรเสีย 1,536 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 4.38)
บัตรที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,931 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 5.51)