ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขต 1 (อย่างไม่เป็นทางการ)

นับคะแนนแล้วจำนวน 33 หน่วย จากทั้งหมด 33 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
หมายเลข ชื่อ - นามสกุล คะแนน ลำดับที่

2

นางวาสนา แปงคำ

4,590

1

3

นายสุริยา ชุ่มอินทร์จักร์

4,472

2

4

นางพรวิภา ประวิงค์

4,437

3

5

นายสมศักดิ์ เสริมสุข

4,373

4

8

นายวันชัย อินทะนัก

4,322

5

9

นายสมยศ โพธิ์ทอง

4,293

6

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล คะแนน ลำดับที่

6

นายสมเชียน วงศ์ก่ำ

4,199

7

10

จ.ส.ต.อดุลย์ ปิยะลังกา

4,140

8

11

ร.ต.สำรอง ลาธุลี

3,977

9

12

นางพรทิพย์ ว่องเชิงค้า

3,891

10

7

นายธนธรณ์ สาปคำ

3,385

11

1

นายพูลลาภ ทิศรีชัย

3,303

12

13

นายนาคิน อินทะปัญโญ

3,176

13

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 16,955 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 12,157 คน (คิดเป็นร้อยละ 71.70)
บัตรดี 10,262 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 84.41)
บัตรเสีย 1,044 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 8.59)
บัตรที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 851 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 7.00)