ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขต 2 (อย่างไม่เป็นทางการ)

นับคะแนนแล้วจำนวน 31 หน่วย จากทั้งหมด 31 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
หมายเลข ชื่อ - นามสกุล คะแนน ลำดับที่

1

นางอมรา ชัยสวัสดิ์

4,959

1

2

นายอนุกูล ฟูปลูก

4,866

2

3

นายสุชาติ จันต๊ะวงศ์

4,663

3

4

นายประสิทธิ์ ปันศรี

4,609

4

6

นายเรียน ต๊ะรังษี

4,551

5

5

นายธวัชชัย ฝั้นเต็ม

4,524

6

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล คะแนน ลำดับที่

9

นายอำนวย ถาแก้ว

3,992

7

7

นางแสงเทียน ถาคำฟู

3,957

8

8

นายจักรพงษ์ ธรรมใจ

3,752

9

11

นายภวัต ใจแก้วแดง

3,643

10

10

นายน้อม สุวรรณวงศ์

3,612

11

12

นายประสิทธิ์ สีตาบุตร

3,436

12

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 16,911 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 11,752 คน (คิดเป็นร้อยละ 69.49)
บัตรดี 9,710 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 82.62)
บัตรเสีย 1,056 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 8.99)
บัตรที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 986 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 8.39)