ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขต 3 (อย่างไม่เป็นทางการ)

นับคะแนนแล้วจำนวน 32 หน่วย จากทั้งหมด 32 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
หมายเลข ชื่อ - นามสกุล คะแนน ลำดับที่

12

นายไกรเพชร ปิ่นฝั้น

4,183

1

11

นายบุญส่ง ศรียอด

3,985

2

8

จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ แปงสาย

3,904

3

9

นายอ๊อด ตาเต็มดวง

3,813

4

2

นางศุภวรรณ ศรีวิไล

3,799

5

13

นายธวัชชัย สุปินะ

3,793

6

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล คะแนน ลำดับที่

10

นายธวัชชัย ปิ่นฝั้น

3,756

7

3

นายบุญทวี ศรียอด

3,744

8

5

นางภารดี ฝั้นจักสาย

3,699

9

4

นายจรัส ทาสุวรรณ์

3,605

10

7

นายณัฐพงษ์ ฝั้นจักรสาย

3,263

11

1

นายศรีมอน ยะสืบ

2,396

12

6

- ไม่รับสมัคร - - -
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 16,050 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 11,125 คน (คิดเป็นร้อยละ 69.31)
บัตรดี 9,149 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 82.24)
บัตรเสีย 868 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 7.80)
บัตรที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,108 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 9.96)